روز جمعه در دشت خاوران

نشريه دانشجويی بذر : ديروز نیز چون جمعه های آخر سال همیشه خانواده های کشتارهای سیاسی دهه 60 به همراه یاوران خود در دشت خاوران گرد آمدند. در این مراسم که جمعیتی حدود 200 نفر در آن شرکت داشتند با خواندن سروده های خاوران یاد این زندگان همیشه­ی تاریخ را گرامی داشتند. در پایان این مراسم شرحی از اقدامات صورت گرفته و پیگیری های خانواده ها درمورد تخریب و درختکاری های خاوران این سند جنایات رژیم ارائه شد. شواهد نشان می داد که گورها شخم زده شده و حتی بعضی از خانواده ها اذعان می داشتند که قسمت هایی از بقایای اجساد از خاک بیرون زده بود که خود خانواده ها دوباره روی آن را با خاک می پوشانند. در پایان خانواده ها لزوم اقدام منسجم همه را برای جلوگیری از تخریب که به بهانه " طرح توسعه و ساماندهی قبرستان اقلیت های مذهبی"صورت گرفته را متذکر شدند.