"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران"، مرگ امیدرضا میرصیافی، وبلاگ نویس ایرانی، در زندان را به شدت محکوم کردند