یورش وحشیانۀ تعداد زیادی از گارد ویژه زندان به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از فرعی 5 بند 2 زندان گوهردشت کرج، صبح روز سه شنبه 13 اسفند ماه زندانیان سیاسی مورد یورش وحشیانه گارد ویژه زندان قرار گرفتن وآنها را مورد ضرب وشتم و اذیت آزار قرار دادند.روز سه شنبه 13 اسفند ماه در حدود 30 نفر از گارد ویژه زندان گوهردشت که توسط کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان و معاونش نبی الله فرج زاده همراهی می شدند بسوی سلول زندانیان سیاسی یورش وحشیانه ای را آغاز کردند و زندانیان سیاسی در این سلول را مورد ضرب شتم واهانت و تحقیر قرار دادند.این یورش وحشیانه از ساعت 10:00 صبح آغاز گردید و تا ساعت 11:10 دقیقه ادامه داشت. گارد ویژه زندان ابتدا زندانیان سیاسی را با ضرب وشتم و رفتاری وحشیانه و غیر انسانی از سلولهای خود خارج و به محوطه زندان منقل کرد. در اثر این هجوم زندانیان سیاسی مصدوم شدند. سپس به بازرسی سلول آنها پرداختند و اندک وسائل شخصی آنها که از فروشگاه زندان خریداری شده بود را تخریب و مقدار زیادی را با خود بردند. بازرسیها به حدی شدید بود که کابل های سلول دچار اتصال گردید و باعث قطع شدن برق قسمتی از بند گردید کرمانی و معاونش فرج زاده خود مسقیما در ضرب و شتم زندانیان شرکت داشتند . آنها دست نوشته ها ،کاغذ های سفید و مداد و خودکار زندانیان سیاسی را با خود بردند.کرمانی و فرج زاده رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج ، زندانیان سیاسی را تهدید کردند که در صورت هر گونه اقدام اعتراضی با آنها بشدت برخورد خواهند کرد. کرمانی خطاب به زندانیان سیاسی گفت« پدرتون را در میاریم،دیگه اینجوری برخورد نمی کنیم ،این دفعه دیگه شلاق و چوب و انفرادی در انتظارتونه»کرمانی از شکنجه گران قصی القلب زندان گوهردشت کرج می باشد و خود شخصا در شکنجه و اذیت وآزار زندانیان سیاسی و زندانیان عادی نقش مستقیم دارد. این یورش وحشیانه در حالی صورت می گیرد که شرایط جسمی آقای امیر حسین حشمت ساران در روزهای اخیر به وخامت گراییده و او به مدت 12 ساعت در اغما بسر برد.یورشهای وحشیانه توسط وزارت اطلاعات طراحی می شود و برای به اجرا گذاشتن آن، در اختیار رئیس زندان علی حاج کاظم و کرمانی و فرج زاده رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان و همچنین آخریان رئیس این بندقرار می گیرد. زندانیان سیاسی که در این بند در محبوس هستند به نامهای زیر می باشند:امیر حسین حشمت ساران،بهروز جاوید طهرانی،افشین بایمانی و علیرضا کرمی خیرآبادی