اتحاديه هاي سراسري کارگران هلند
‏ آکام مکري کنفدراسيون اتحاديه هاي سراسري کارگران هلند (‏FNV‏)، جايزه سال 2008 خود را به منصور اسانلو، فعال ‏سنديکايي که اکنون در زندان به سر مي برد،اهدا کرد. همسر اسانلو در اين مورد به روز مي گويد: "هنوز در اين ‏مورد خبري ندارم."‏نيروهاي امنيتي 19 تير سال گذشته، منصور اسانلو؛ رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد را در تهران بازداشت ‏کردند.