حذف مجاهدین خلق از فهرست تشکلهای تروریستی اتحادیه اروپا، راهگشای پناهند گی اعضای سابق مجاهدین و خواستاران جدایی از آن است
سازمان مجاهدین خلق ایران که در زمان زمامداری آقای محمد خاتمی در لیست گروههای تروریستی امریکا و اروپا قرار گرفته بود، روز دوشنبه 26 ژانوایه 2009، توسط اتحادیه اروپا، از آن فهرست حذف شد. از آنجا که قانون صریح یا دادگاه رسمی بین المللی وجود ندارد که معیار ثابت و روشنی برای قرار گرفتن در چهارچوب «تروریسم» معین کرده باشد، برخی از دول و سلطه جویان غرب نیز در این زمینه، در مقاطع مختلف، به منافع سیاسی و اقتصادی خود اقتدا می کنند. با این حال، علت یا زمینه های تصمیم اخیر اتحادیه اروپا از اهمیت برخوردار نیست، بلکه نکته حائز اهمیت آن است که حذف نام سازمان مجاهدین خلق ازفهرست تروریسم توسط اتحادیه اروپا، اکنون دست نهادهای مدافع حقوق بشر را برای کمک به آن بخش از مجاهدینی که خواستارخارج شدن از عراق و کسب پناهندگی در غرب هستند،