اعتصاب غذای دانشجويان بازداشت شده
طبق خبرهای رسيده پس از گذشت بيش از ۱۲ روز از بازداشت دانشجويان پلی تکنيک، حسين ترکاشوند به همراه اسماعيل سلمانپور، مجيد توکلی و کوروش دانشيار از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير، که تا روز دهم بازداشت هيچ گونه خبری از آنان در دسترس نبود، در اعتراض به بازداشت غيرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و برخوردهای کينه ورزانه نيروهای امنيتی و درخواست برای آزادی بی قيد و شرط خود از روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذا زده اند. [خبر را بخوانيد]