کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی درباره موارد نقض حقوق بشر در روزهای آغاز زمستان، نسبت به شدت گرفتن نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده است.