گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎آزاده‎ ‎کيان‎ ‎استاد‎ ‎راهنماي‎ ‎سعيد رضوي‎ ‎فقيه
‎‎ ‎‎ ‎ آزاده‎ ‎کيان‎ ‎مدرس دانشگاه‎ ‎پاريس‎ ‎هفت‎ ‎و‎ ‎استاد‎ ‎راهنماي‎ ‎سعيدرضوي‎ ‎فقيه،‎ ‎که‎ ‎هفته‎ ‎پيش‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎زنداني‎ ‎شد،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎‏"روز"‏‎ ‎به‎ ‎شرح‎ ‎ويژگي‎ ‎هاي‎ ‎تحصيليو شخصي ‏‎ ‎دانشجوي‎ ‎خود پرداخته است. ‏‎ ‎وي اميدوار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎رضوي فقيه‎ ‎بتواند‎ ‎به‎ ‎زودي‎ ‎تحصيل‎ ‎را از سر گيرد‎ ‎و‎ ‎دکتراي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پايان‎ ‎برساند‎. ‎
نعمت احمدي در گفت و گو با روز:‏
درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد رضوي فقيه با نعمت احمدي وکيل وي به گفت و گو نشسته ايم. احمدي با ‏اشاره به اينکه موضوع اتهام و زمان و مکان آن، درهر دو پرونده رضوي فقيه مشابه است، معتقد است اعلام ‏جرم از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب بر عليه رضوي فقيه و اعلام وثيقه 100 ميليون توماني، برخلاف ‏موازين قانوني است.‏