بازجويان محترمي که بر صندلي هاي سردبيري کيهان تهران نشسته اند، سي امين سالروز "پيروزي انقلاب اسلامي" ‏را باچاپ مجدد صفحا ت اول کيهان در روزهاي انقلاب مرور مي کنند.‏‏ نام صفحه "روايت پيروزي انقلاب" است، بي هيچ شرح وتوضيحي. البته آقايان محترم درآن روزها معلوم نيست کجا ‏تشريف داشته اند و روشن است که شرحي هم ندارند بر اين صفحات بنويسند که پشت هر کدام پيکر پاره پاره صاحب ‏دستي است که اين تيترها را نوشت.