يکی از حيطه‌های نقض گسترده حقوق بشر دقيقاً در جايی است که بيشترين دفاع از حقوق بشر در آن صورت می‌گيرد يعنی مطبوعات اصلاح طلب. در مطبوعات نيز صفحه حوادث پر شمارترين مصاديق نقض حقوق بشر را دارند. شيوه نگارش خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها با اخلاق و اصول حقوق بشری سازگاری ندارد ... [ادامه مطلب]