انتخابات در مصاحبه با احمد زيد آبادي
نادر ايراني ‏"اگر محافظه كاران با حضور احمدي نژاد تك كانديدا باشند، احتمال اينكه در دور اول يك كانديداي اصلاح ‏طلب بتواند آراء نصف بعلاوه يك را به دست بياورد وجود دارد". احمد زيد آبادي، دبيركل سازمان دانش ‏آموختگان ايران اسلامي ادوارتحكيم وحدت ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با روز همچنين بر اين ‏نظرست كه "محمد خاتمي درجبهه اصلاحات بيش از همه كانديداهاي ديگر شانس راي آوري دارد به شرط ‏آنكه به شفاف سازي مواضع خود بپردازد؛ درحاليكه عدم شفاف سازي مي تواند به ريزش آرا او منجر شود."‏