تقي رحماني
هيلاري کلينتون پذيرفت وزير خارجه مردي باشد كه با وي رقابت سختي كرده، ولي نتيجه را پذيرفت. آيا كروبي ‏و خاتمي چنين مي‌كنند؟ يا ملي، يا ملي‌- مذهبي‌ها يا ديگران؟ ميشل فوكو معتقد است كه در شرق، رهبر و پدر، ‏تقدس دارند و واجد همه خوبي‌ها هستند اما در يونان رهبر و پادشاه و سلطان يك "پليس‌من" بوده است، پس او نقش ‏پيامبر را ندارد. اجازه دهيد به عنوان مشاهده‌گري كه ادعاهاي گوناگون افراد را محك مي‌زند، سعي کنيم ببينيم آيا ‏چنين تلاشي از سوي افراد جامعه ما نيز صورت مي‌پذيرد؟ ‏