خلق کرد و طرفداران واقعی تغییر در ایران می توانند از کاندیداتوری آقای شعله سعدی حمایت و شرکت در انتخابات را مشروط به‌ تائید صلاحیت وی نمایند هادی صوفی زاده