هانا عبدی، از فعالان جنبش زنان ایران در کردستان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، روز پنجشنبه، هشتم اسفند ماه، پس از گذراندن ۱۸ ماه حبس، از زندان آزاد شد. ادامه