شکايت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضايی
عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از سعيد مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجيد متين راسخ (بازپرس شعبه اول امنيت) مربوط به يک پرونده و از حسن زارع دهنوی و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران مربوط به پرونده ای ديگر شکايت کرد. اين شکايت به دليل برخوردهای اين مسئولين در طول ۷ ماه بازداشت سلطانی در زندان اوين و همچنين ممنوع الخروج شدن وی صورت گرفته است. [خبر را بخوانيد]