اعلام کمپین برای آزادی عالیه اقدام دوست یک همبندی سابق در دهۀ ٦٠
مينو هميلى
در ۸ مارس امسال آزادی عالیۀ اقدام دوست را در سرلوحۀ مطالبات خود بگنجانیم
زنان برابری طلب، مبارزان آزاد اندیش و عزیزانی که به جهانی بدون تبعیض می اندیشید، اینبار رژیم حاکم بر ایران بیست ضربه شلاق و سه سال حبس را برای زنی شصت ساله رقم زده است. عالیه اقدام دوست در دهۀ ۰ ۶ شش سال حبس را در زندان اصفهان متحمل شده بود و بار دیگر میرود تا محکومیت سه ساله دیگری را درزندان همان رژیم تجربه کند. چه اندازه صبر و استقامت می بایست تا او اینگونه ضربات شلاق را بر زخم های کهنۀ سالها پیش طاقت آورد و سه سال دیگر را در زندان بسر برد. و آیا با به بند کشیدن عالیه میتوان اندیشه را در قفس به اسارت گرفت؟ سی سال مبارزۀ بدون وقفۀ این زن در رفع نابرابری و تبعیض جنسی، او را بار دیگر به مصاف با احکام ناعادلانۀ رژیم حاکم کشانده‌ است. عالیه اقدام دوست اینبار به دلیل شرکت در تطاهرات آرام ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ بازداشت شد، دادگاه بدوی حکم بیست ضربه شلاق و سه سال و چهار ماه حبس را برای این زن آزاده صادر کرد و دادگاه تجدید نظر هم حکم سه سال حبس را برای او تائید کرده‌ است. عالیه اقدام دوست اولین کسی بود که به دلیل شرکت در تجمع حکم شلاق و حبس طولانی می گرفت و قطعأ سابقه کیفری عالیه در حکم جدید وی مؤثر بوده است. عالیه روز یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۷ تحت مراقب ویژه از شهرستان فومن (شهر محل زندگی وی ) به زندان اوین تهران منتقل شد . خشونت اعمال شده در مورد عالیه اقدام دوست بیانگرخشونت سی ساله ایی است که روزانه و بطور سیستماتیک نسبت به زنان آن جامعه اجرا میشود . این زن۰ ۶ ساله زندگی خود را وقف دفاع از عدالت و برابری حقوق زن و مرد کرده است. عالیه شایستۀ بیشترین احترام و حمایتها است. سکوت و بی تفاوتی برای هر وجدان آگاهی جایز نیست. باشد تا در تظاهرات و تجمعات هشت مارس امسال خواست آزادی زندانیان و آزادی عالیۀ اقدام دوست در سرلوحۀ مطالبات گنجانده شود. من به عنوان یک هم بندی سابق این زن آزاد اندیش کمپینی را در جهت اعتراض به دستگیری وی آغاز کرده ام و از تمامی فعالان سیاسی، مدنی و .. ، آنان که به رفع تبعیض جنسی معتقدند میخواهم با امضای این نامه و پیوستن به این کمپین در راه آزادی عالیه اقدام دوست گام بر دارند. به امید آزادی عالیۀ عزیز و تمامی زندانیانی که به خاطر عقایدشان به بند کشیده شده اند. مینو همیلی دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز ۶ ۱ فوریه ۲۰۰۹