در شعار "حاکميت قانون" و "قانون گرايی" آقای خاتمی، در اين دوره نيز طرح و بررسی "ستم های ظالمانه" و "ذبح شرعی قانون و حرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم" توسط آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای و عقبه های شان جايی نخواهند داشت ... [ادامه مطلب]