دوشنبه، 28 بهمن 1387 برخورد با آقای رضوی‌فقیه برای تهدید فعالان دانشجویی است. با این تکمله که به ایشان اثبات شود که نه تنها با گذشت سالیان سال می‌توان دوباره پروسه‌ای خاک‌خورده را دوباره فعال نمود، بلکه می‌توان هم‌زمان دو پرونده ساخت که در صورت تأمین وثیقه برای اولی، پرونده د...