زنان برانداز نيستند

‎اميدمعماريان‎ ‎omid@memarian. info سيمين‎ ‎بهبهاني،‎ ‎شاعر معروف‏‎ ‎ايراني‎ ‎و‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎حاميان‎ ‎معنوي‎ ‎جنبش‎ ‎زنان،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎ويژگي‎ ‎هاي‎ ‎اهداي‎ ‎جايزه‎ ‎سيمون‎ ‎دوبوار‎ ‎به‎ ‎کمپين‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎امضا‎ ‎پرداخته‎ ‎است. او‎ ‎که اخيرا ‏‎ ‎در‎ ‎سفري‎ ‎به‎ ‎پاريس‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎اعضاي‎ ‎اين‎ ‎کمپين‎ ‎جايزه‎ ‎را‎ ‎دريافت‎ ‎کرد،‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه‎ ‎به‎ ‎تهران‎ ‎بازگشت‎ ‎و‎ ‎درمراسمي‎ ‎جايزه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎کمپين‎ ‎قرار‎ ‎داد. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎