لزوم انقلاب کوپرنیکی در دین
قبل از "کوپرنیک" دانشمند لهستانی، همه فکر می‌کردند که زمین محور عالم است و سایر ستارگان و از جمله خورشید به گرد آن می‌چرخند. کوپرنیک این نظریه را کاملا وارونه کرد و ثابت نمود که به عکس، این زمین است که گرد خورشید می‌چرخد. اسلام (و به ویژه تشیع) نیز به یک انقلاب کوپرنیکی نیاز دارد.