يک جوان کرد پناهجوی ايرانی در بريتانيا روز سه‌شنبه به جرم تلاش برای آتش زدن سفارت ايران در لندن به ۵۰ هفته حبس تعليقی محکوم شد. ادامه