چرا از مرده‌ها می‌ترسند؟

منیره برادران: حمله به گورستان‌ها و شکستن سنگ‌های یادبود اعدام‌شدگان، امر تازه‌ای نیست. اما تخریب و محو کامل گورستان‌ها در روزهای گذشته مرحله تازه‌ای از حمله مامورین به مردگان است که در بیست و چند سال گذشته معمول بوده است. تخریب گورستان‌های بهائیان جزئی از سیاست حذف حقوق شهروندی و در مواردی حتی سلب حق حیات از بهائیان می‌باشد. تجربه تاریخ نشان می‌دهد که کشتارهای جمعی به دلائل نژادی، دینی یا فرهنگی، همواره با تلاش برای حذف تاریخ و فرهنگ قربانیان همراه بوده است. برای حذف انسان‌ها ابتدا باید تاریخ آنها را حذف کرد. ترس از مرده‌ها، ترس از تاریخ است.