حجت الاسلام حسنی امام جمعه اورمیه
... حسنی در نماز جمعه اورمیه زنان را به سه دسته تقسیم کرد. او گفت گروه اول زنانی بی حجاب هستند که مانند اتوبوسند یعنی هرکس می تواند سوار آنها بشود. دسته دوم زنانی که حجاب بدون چادر دارند و معمولا مانتو به تن می کنند و روسری دارند. آنها مثل تاکسی هستندکه فقط افراد مشخصی را سوار می کنند و بالاخره زن هایی مانند زن امثال بنده که مثل الاغند که فقط یک نفر می تواند از آنها سواری بگیرد.