راجی سورانی انجمن فلسطینیان برای دفاع از حقوق بشر را در غزه هدایت می کند. فرانسواز ژرمن-روبن خبرنگار روزنامه ی فرانسوی اومانیته، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، در پاریس با او گفتگویی درباره ی جنگ در غزه صورت داده است

روزنامه ی اومانیته - مترجم: حمید محوی