مصاحبه کاک مسعود بارزانی رئیس اقلیم کوردستان با روزنامه لوس آنجلس تایمز . ادامه ...