دادگاهی در هلند رای به محاکمه یک نماینده مجلس این کشور داده که متهم به ترویج نفرت علیه مسلمانان است.