نگاه نيويورک تايمز به رويکرد جديد اروپا
ديپلمات هاي اتحاديه اروپا براي خارج کردن نام يک گروه مخالف ايران از فهرست سازمان هاي تروريستي اين اتحاديه به توافق ضمني رسيده اند.يک ديپلمات که نخواست نام و مقامش فاش شود گفت تصميم گيري نهائي درخصوص موقعيت سازمان مجاهدين خلق به وزيران خارجه اتحاديه اروپا محول شده که در روز دوشنبه با هم ديدار خواهند کرد