در ديدار با خانواده امير حشمت ساران مطرح شد
ايمان صادقي جمعي از فعالين حقوق بشر با خانواده امير حشمت ساران، که به جرم تشکيل گروهي بنام "جبهه اتحاد ملي" در ‏زندان به سر مي برد، ديدار کردند.همسر اميرحشمت ساران در اين ديدار ضمن اشاره به وضعيت "بسيار ‏نامساعد" اين زنداني که در حال حاضردر زندان رجايي شهر به سر مي برد، تاکيد کرد که "با وجود حکم سنگين ‏ساران متاسفانه هيچ کس از اين زنداني مظلوم دفاع نمي کند."