گفت و گو با زينب پيغمبرزاده
سارا مقدم ‏ حکم زينب پيغمبرزاده فعال جنبش زنان، از سوي شعبه 21 دادگاه تجديدنظر تاييد شد. اين حکم عبارت است از يک سال ‏حبس-‏‎ ‎تعليق شده به مدت سه سال - و معرفي هر چهار ماه يک بار به مراجع انتظامي. زينب پيغمبرزاده فعال کمپين يک ‏ميليون امضا با تاييد اين خبر به روز گفت: اين حکم، به خاطر حضور من و جمعي از زنان فعال جنبش زنان در روز 13 ‏اسفند در مقابل دادگاه انقلاب صادر شده است.