ها هفته‌ای با فعالین دانشجویی و مدنی کورد در دادگاهای ایران.. هفتادو دو سال و نیم زندان برای هشت فعال کورد. ادامه ... احمد اندریاری