رضا معيني در گفت و گو با روز

سازمان گزارشگران بدون مرز در رده بندي اخير خود در مورد وضعيت آزادي رسانه ها در سطح جهان، ايران ‏را در رتبه 166 قرار داده است. رضا معيني مسئول بخش ايران در اين سازمان در گفتگو با روز از نحوه اين ‏رده بندي سخن گفته و بر اين نکته تاکيد کرده است که: "ايران از شاگرد تنبلهاي اين رده بندي است و همواره در ‏طي اين سالها دست کم شش روزنامه نگار در زندان بوده اند". گفتگو با مسئول دفتر‎ ‎افغانستان، ايران و ‏تاجيکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز را در پي مي خوانيد.