انتخابات در مصاحبه با روزنامه نگار کرد
سامان رسول پور