زبان روشنفکران می تواند پدرسالاری را توجيه کند

گفت و گوی محمد تاج دولتی با دکتر مهرداد درويش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه سوئد

تنها ايدئولوژی دولت نيست که حاکميت قوانين ضد زن در جامعه‏ی را مورد حمايت قرار میدهد. بسياری از مردان از امتيازاتی که جمهوری اسلامی برايشان آفريده، سود میبرند. به اين معنی، جنبش زنان فقط چالشی عليه استبداد دينی حاکم نيست. بلکه چالشی عليه همين اقتدار مردسالارانه همسران‏، پسران، برادران و هم‏رزمانشان نيز هست.