فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران گزارشی از شکنجه ی یک خانواده در آگاهی تهران را منتشر کرده اند