نوروز بر تمام شهدای راه آزادی و خانواده های آنان و مردم ایران و تمام کسانی که نوروز را جشن می گیرند بخصوص بر ملت کرد مبارک باد