یورش وحشیانه به خانواده های زندانیان سیاسی فعالین دانشجوئی و سیاسی در مقابل زندان اوین
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از جلوی درب زندان اوین ، خانواده های زندانیان سیاسی که قصد برگزاری مراسم سال تحویل را در بیرون از حصارهای زندان اوین که آنها را از عزیزانشان جدا می کرد را داشتند که با یورش وحشیانه ماموران مواجه شدند .تعداد زیادی از خانواده های دانشجویان در بند و زندانیان سیاسی زندان اوین که عزیزان آنها در بندهای 209 ، 350 و8 وسایر بندها در اسارت هستند.ساعتی قبل از تحویل سال نو که قصد چیدن سفره 7 سین خود را داشتند با یورش وحشیانه مامورین مواجه شدند .مامورین به خانواده های زندانیانی سیاسی وحشیانه یورش بردند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند و تعدادی را دستگیر کردند و با خود بردند از جمله دستگیر شدگاه خانم بهاره هدایت و آقای مهدی عربشاهی می باشند.آقای عربشاهی هنگام دستگیری مورد ضرب وشتم شدید مامورین قرار گرفت.اسامی بعضی ازخانواده هایی که در این مراسم شرکت داشتند عبارتند از خانواده صارمی ،خانواده نادری، خانواده منصوری ،خانواده نریمان مصطفوی،خانواده عرفاتی ،خانواده دکتر یازرلو،خانواده ضیائی و همچنین فعالین دانشجوئی و سیاسی مانند دکتر محمد ملکی و مهندس کیوان صمیمی و تعداد زیادی از خانواده دیگر که متعاقبا اعلام خواهد شدشرکت داشتند.تعداد نیروهای که به خانواده ها یورش بردند بیش50 نفر تخمین زده می شد. 30 اسفند ماه برابر با 20 مارس 2009