گزارش «فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی»به مناسبت روز جهانی زن
(از اسفند ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷) منابع اين گزارش مبتنی بر اخباری است که توسط مطبوعات رسمی و نهادهای فعال و موجود در ايران منتشر گرديده است. ضمناً قابل ذکر است که به علت عدم امکان فعاليت آزاد نهادهای مدنی و وجود سانسور خبری، اين گزارش تنها بخش کوچکی از موارد نقض حقوق زنان در ايران را شامل می گردد.افزايش فرار دختران از خانه، خودکشی، پائين آمدن سن روسپيگری و اعتياد در بين دختران و سرکوب عمومی تحت عنوان „طرح ارتقای امنيت اجتماعی“ بخشی از مشکلات زنان در ايران است که آمارش در اين گزارش موجود نيست.