گزارشی از خبرنگار کردانه
اناران
با قدم زدن و نگاهی اجمالی در کوچه ها و پارک های استان ایلام، می شود به راحتی مشاهده کرد که تقریبا هیچ کوچه و پارکی نیست که از وجود فردی معتاد محروم باشد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی بر تعداد این معتادین وجود ندارد و البته