مجاهدین خلق
1- آقای خامنه ای در دیدار با طالبانی خواهان اجرای توافقی شد که ظاهرا بین دولت عراق و دولت ایران بر سر اخراج مجاهدین منعقد شده است. نفس این درخواست نشان داد که آن خوش بینی قبلی که در دیدار رئیس شورای امنیت عراق و رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته در همین باره اعلام شده بود بیهوده بوده است. یعنی، این دولت عراق نیست که باید طرح اخراج مجاهدین از این کشور را اجرا کند، بلکه این امریکاست که باید این طرح را اجرا کند. همین درخواست رهبر ایران نشان داد که طرح اخراج تاکنون عملی نشده و برای اولین بار و بصورت رسمی رهبر در یک دیدار دیپلماتیک با رئیس جمهور عراق خواهان این اخراج شد. امری که سابقه نداشت و عمدتا رهبر اعلام این مواضع را برعهده مسئولانی مثل رئیس جمهور و رئیس مجلس می گذاشت. 2- اما پافشاری ایران برای اخراج مجاهدین خلق ازعراق را می توان در این چارچوب نیز دید که جمهوری اسلامی سعی می کند یکی از مهم ترین سوژه های مورد مذاکره با امریکا را با کمک دولت عراق از دستور خارج کند، در حالیکه امریکا نیز سعی دارد این سوژه را در دست خود نگهدارد و با این برگ در مذاکرات با ایران بازی کند.3- مورد سوم اینست که در تمام این سالها، یعنی از سال 1361 تاکنون مقامات جمهوری اسلامی مجاهدین خلق را سازمانی متلاشی شده و بی اهمیت تبلیغ کرده اند و بی وقفه در تلویزیون و مطبوعات خود بر همین امر اصرار داشته اند. اکنون درخواست اخراج آنها از عراق، آنهم از سوی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با طالبانی نشان میدهد
که این سازمان همچنان برای رهبران ایران یک کابوس است.
سایت پیک نت