در ادامه ی موج فشار و بازداشت دانشجویان، دو دانشجوی دیگر روز جمعه بازداشت شدند. محمد پورعبدالله، از فعالان دانشجویی چپ‌گرا و دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران و علیرضا داوودی دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که پیش از این از ادامه ی تحصیل نیر محروم شده بود، توسط نیروهای امنیتی در خانه های خود در تهران و اصفهان دستگیر شده اند
زندانیان سیاسی کرد در این بند در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای زندان و سایر موارد قصد دارند که در روزها ۲۷ و ۲۸ بهمن مان اقدام به اعتصاب غذا نمایند.