روز سن ولنتین، به یاد کشیش ولنتین که نخستین شهید راه عشق بود و گناهش پیوند دادن عاشقان، پاس داشته می‌شود. روز سن ولنتین حالا به روز جهانی دوست داشتن‌ها و ژوتم‌ها بین ملت‌ها مبدل شده است. هر سال یک میلیارد کارت سن‌ ولنتین با قلبی به رنگ قرمز در این روز فرستاده می‌شود. حتا بیشتر از کارت‌های ویژه‌ی نوئل. ۸۵ درصد این کارت‌ها را خانم‌ها می‌فرستند. به معنی آن‌که کمتر از برخی مردان به دنبال نفرت و کینه و جنگ و دشمنی هستند.