' گزارش ها از تهران حاکیست که دو وبسایت که از مبارزات محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران حمایت می کنند مسدود شده اند.