حمله گروههاي فشار به دانشگاه اميركبير
مريم زماني اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به دفن اجساد پنج شهيد گمنام در اين دانشگاه، با حمله گروههاي فشار به خشونت كشيده شد و به ضرب و شتم و بازداشت دهها دانشجو انجاميد. دانشجويان طوماري با 3000 امضا عليه تصميم مقامات دولتي براي دفن اجساد باقي‌مانده تهيه كرده بودند، اما بسيجيان و "دستجات عزاداري" كه از بيرون دانشگاه آمده بودند، به گفته منابع دانشجويي با "ضربات چاقو، پنجه بوکس و مشت" به معترضان حمله كردند.