روز بررسي مي کند
‏ شهرام رفيع زاده در آخرين ماه هاي باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري، و با افزايش نگراني حاميان دولت از ناضايتي راي ‏دهندگان، راستگرايان در يک عقب نشيني انتخاباتي از شکست طرح امنيت اجتماعي سخن گفته و به نقض گسترده ‏حقوق شهروندي در جريان آن اعتراف مي کنند. طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي در 2 سال گذشته ‏منجر به بازداشت هزاران نفر، اعدام ده ها نفر، تذکر به ميليون ها نفر از زنان و جوانان، و پلمب هزاران محل ‏کسب و کار و شرکت خصوصي شده است.‏