جلسه دادگاه تجدید نظر چهار فعال حقوق زنان ایران که به اقدام علیه امنیت ملی متهمند و به شش ماه حبس محکوم شده اند، برگزار شد.