يک هفته با حقوق بشر

اعدام کودکان، حبس دانشجويان

سامان رسول پور s. rasoulpour@gmail. com

در اين هفته احکامي براي فعالان زن صادر شد. اتحاديه اروپا خواستار توقف اعدام کودکان در ايران گرديد. بيانيه ‏هايي هم در اعتراض به محکوميتهاي اخير صادر شد و دادگاه انقلاب در کردستان يک فعال دانشجويي را به 11 ‏سال حبس محکوم کرد.