فارس خبر داد؛ شهروند امروز توقيف شد

هيئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود، هفته‌نامه "شهروند امروز" را به دليل غير واقعي جلوه دادن برخي اقدامات دولت توقيف كرد.