ما قدرتمندتر شدیم! تقدیم به انتشار مجدد آشتی و روژهه لات ادامه ...