برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [OMCT] و
"فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [FIDH] اطلاعات جديدي را دريافت کرده و از شما درخواست مي کند که سريعا درخصوص موارد زير در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد. نگاه هفته