نهضت ترجمه و زنان مترجم‌ ايران‌، عرفان قانعی فرد

عرفانقانعيفرد
در نگاهی‌ کوتاه‌ به‌ فرهنگ‌ و ادبيات ‌معاصر ايران‌ و تحولات‌ تاريخی‌ و سياسی پس‌ از کودتای‌ ۲٨ مرداد،‌ حضور زنان‌ روشنفکر محسوس‌ و ملموس‌ است‌. در اين مطلب صرفا هدف، "يادت‌ بخيری‌ ساده‌" از اين‌ دلدادگان‌ اصالت‌ و فرهنگ است‌، اما انگار آثار و فعاليت اين کوشندگان ره طريقت و اصالت است که ما را به‌ اين ‌تأمل و‌ احساس‌ وامی‌دارد که‌ هنوز؛ انديشه‌ زنان‌ ايرانی‌ زنده‌ است‌! ... [ادامه مطلب]